Monday, July 27, 2020

K SHETTY VIVEKANANDA VIDYALAYA SENIOR SECONDARY SCHOOL
Unit of Vivekananda Educational Society (Regd.)
CTH Road, (Near Sir Ivan Stede forde Hospital)
Ambattur West, Chennai – 600 053.
Tamilnadu, India